แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ จำนวน 4 ด้าน

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 เกี่ยวกับประกาศ ก.ต.ช. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ จำนวน 4 ด้านคือ

🔹️ด้านยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

🔹️ด้านกฎหมาย

🔹️ด้านการพัฒนาองค์กร

🔹️ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในประเด็นของอำนาจหน้าที่ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานด้านสื่อสารองค์กร

ใส่ความเห็น