O12 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรก หรือ 2 ไตรมาส ของปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตํารวจภูธรบ่อวิน ปีงบ พ.ศ.2567 ไตรมาส 1-2