อบรมให้ความรู้จราจรนักเรียนโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน

🚔สภ.บ่อวิน🚔 ร่วมกับ โรงเรียนบ้านพันเสด็จในจัดอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ

-ความปลอดภัยบนท้องถนน

-กฎหมายเกี่ยวกับจราจร

-การขับขี่ปลอดภัย

ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านพันเสด็จในให้เกิดความตระหนัก มีจิตสำนึก ในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

ใส่ความเห็น