อบรมเกี่ยวกับโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขกิจกรรมอบรมยาเสพติด โรงเรียนบ้านเขาคันทรง

วันนี้( 25 ธ.ค. 2566) เวลา 09.00 น.

▶️ด้วยโรงเรียนบ้านเขาคันทรง ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จะดำเนินการจัดอบรมเกี่ยวกับโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขกิจกรรมอบรมยาเสพติด ให้แก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 262 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติดและเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรม นำไปสู่การปฏิบัติ มีวิธีการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างถูกต้อง

▶️วิทยากรของ สภ.บ่อวิน

1.บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอบายมุข และการทะเลาะวิวาท ตามมาตรการ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านการค้นหา ด้านการรักษา ด้านการเฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ

2.ให้ความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์กราดยิง ตามหลัก “ หนี ซ่อน สู้ (Active Shooter Training)” ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเขาคันทรง

ใส่ความเห็น