สภ.บ่อวิน ร่วมกิกรรมกับโรงเรียนบ้านเขาหินจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อเวลา 09.00 น.(31 พ.ค.62) ที่โรงเรียนบ้านเขาหิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นางสาวจินดา เกษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหินร่วมกับคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก เนื่องจากวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ทางโรงเรียนบ้านเขาหิน ได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงให้เห็นถึงโทษพิษภัยของการสูบบุหรี่ พร้อมกับมีคำขวัญ เน้นการควบคุมการจำหน่ายบุหรี่ให้กับเยาวชน โดยทางโรงเรียนได้พยายามให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ เพื่อให้นักเรียนไปบอกผู้ปกครองให้งดและเลิกสูบบุหรี่ และทางคณะครู นักเรียน ร่วมกันรณรงค์การงดสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ชุมชน การจัดกิจกรรม ประกอบด้วยการให้ความรู้ พร้อมเดินรณรงค์ในชุมชนเนื่องด้วยในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้เป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก” โรงเรียนบ้านเขาหิน ได้เห็นความสำคัญ และตระหนักถึงพิษภัยที่เกิดจากบุหรี่ จึงได้จัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น จากนั้น ทางคณะครูผู้จัดกิจกรรมได้นำนักเรียนระดับชั้น ป.2-ป.6 จำนวนกว่า 200 คน เดินรณรงค์ไปตามถนน รอบเขตบริเวณที่ตั้งของโรงเรียนบ้านเขาหินประมาณ3 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนได้เห็นป้ายข้อความรณรงค์งดสูบบุหรี่ ให้เห็นถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ และมีขบวนนักเรียนถือป้ายรณรงค์ให้เห็นถึงความน่ากลัวจากพิษภัยของบุหรี่ พร้อมกันนี้ ได้ให้เด็กนักเรียนพากันร้องตะโกน ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝากฝั่งถนนได้งดสูบบุหรี่ พร้อมกับบอกถึงโทษผิดภัยของบุหรี่ ที่อาจก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาได้ ซึ่งการเดินเพื่อรณรงค์ ลด ละเลิก การสูบบุหรี่ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงรณรงค์โครงการบ้านปลอดบุหรี่

390108

ใส่ความเห็น