O23 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

023-ประกาศสถานีตำรวจภูธรบ่อวิน