อัตราค่าปรับจราจร

อัตราเปรียบเทียบปรับ

อัตราค่าปรับ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

ลำดับ ข้อกล่าวหา อัตราค่าปรับ (บาท) หมายเหตุ
1. ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 300
2. ฝ่าฝืนสัญญาณมือ 300
3. ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย 200
4. ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร 400
5. ขับรถโดยประมาทหรือหวาดเสียว 400
6. แซงรถในที่คับขัน 400
7. เลี้ยวหรือกลับรถในที่ที่มีเครื่องหมายห้าม 400
8. กลับรถในที่คับขัน ทางร่วม ทางแยก 400
9. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 200
10. จอดรถในที่ที่มีเครื่องหมายห้าม 200
11. จอดรถซ้อนคัน 200
12. ไม่สวมหมวกนิรภัย 200
13. ฝ่าฝืนเครื่องหมายห้ามเข้า 200
14. ไม่ขับรถตามทิศทางที่กำหนด (ย้อนศร) 200
15. เดินรถผิดช่องทางเดินรถ 400
16. จอดรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย 400
17. ใช้วัสดุกรองแสงผิดกฎหมาย 400

อัตราค่าปรับ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522

ลำดับ ข้อกล่าวหา อัตราค่าปรับ (บาท) หมายเหตุ
1. ใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียนเสียภาษี 1,000
2. ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน 200
3. อุปกรณ์ไม่ครบถ้วน 200
4. เปลี่ยนแปลงสภาพรถ 1,000
5. ขาดต่อภาษีประจำปี 200
6. ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 200
7. ขับรถที่มีไว้เพื่อการขายหรือเพื่อซ่อมในเวลากลางคืน 200
8. ใช้รถไม่ตรงกับประเภทที่ได้จดทะเบียนไว้ 200
9. ไม่มีสำเนาภาพถ่ายคู่มือการจดทะเบียนรถ 200
10. เปลี่ยนแปลงสี, เครื่องยนต์ ไม่แจ้งต่อนายทะเบียน 1,000
11. ใช้โคมไฟหน้า,ไฟท้าย,ไฟเลี้ยว ไฟตัดหมอก (ไฟสปอร์ไลท์) ผิดกฎกระทรวง 200
12. ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนทั้งหมดหรือบางส่วนของแผ่นป้ายทะเบียน 200
13. ไม่ติดแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีประจำปี 200
14. ไม่ติดเครื่องหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสพภัย 1,000
15. ท่อไอเสียเสียงดัง 1,000

กลับหน้าหลัก