การใช้บุคคลเป็นประกัน

การใช้บุคคลเป็นประกัน

คำสั่งกรมตำรวจ ที่ 622/2536 ลงวันที่ 15 เมษายน 2536

เรื่อง การใช้บุคคลเป็นประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว

กระทรวงมหาดไทยและกรมตำรวจ มีนโยบายอำนวยความสะดวก ในการให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการ
ใช้บุคคลเป็นประกันหรือ หลักประกันในการปล่อยชั่วคราวตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 110
และมาตรา 114 วรรคสอง

บุคคล

วงเงินประกัน

– ข้าราชการพลเรือนระดับ 3 ถึง 5   หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
– ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ   ตั้งแต่ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี   หรือร้อยตำรวจตรีถึงพันตรี นาวาตรี
นาวาอากาศตรีหรือพันตำรวจตรี – ข้าราชการบำนาญตั้งแต่ระดับ 6
หรือเทียบเท่าขึ้นไป
– พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว   กับข้าราชการประจำ
– สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
– สมาชิกสภาจังหวัด
– สมาชิกสภาเทศบาล
– สมาชิกสภาเมืองพัทยา
– สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร
– กรรมการสุขาภิบาล
– กำนัน
ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเอง
ได้ในวงเงินไม่เกินหกหมื่นบาท

บุคคล

วงเงินประกัน

– ผู้ใหญ่บ้าน
– ข้าราชการพลเรือนระดับ 6 ถึง 8   หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
– ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ   ตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท   หรือพันตำรวจโทถึงพันเอก นาวาเอก   นาวาอากาศเอกหรือพันตำรวจเอก
– ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่   ชั้น 1 ถึง 2
– พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว   กับข้าราชการประจำ
ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเอง
ได้ในวงเงินไม่เกินสองแสนบาท

บุคคล

วงเงินประกัน

– ผู้ใหญ่บ้าน
– ข้าราชการพลเรือนระดับ 9 ถึง 10   หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
– ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ   ตั้งแต่พันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอกหรือ   พันตำรวจเอกที่ได้รับ   อัตราเงินเดือนพันเอก(พิเศษ)   นาวาเอก(พิเศษ) นาวาอากาศเอก-
(พิเศษ)หรือพันตำรวจเอก(พิเศษ) – ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่
ชั้น 1 ถึง 2
– พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว   กับข้าราชการประจำ
ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเอง
ได้ในวงเงินไม่เกินสองแสนบาท

บุคคล

วงเงินประกัน

– ข้าราชการพลเรือนระดับ 11   หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
– ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ  ตั้งแต่พลโท พลเรือโท พลอากาศโท  หรือพลตำรวจโท
– ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่   ชั้น 5 ขึ้นไป
– พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว   กับข้าราชการประจำ
– สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการการเมือง หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเอง
ได้ในวงเงินไม่เกินสองแสนบาท

– ให้ผู้ที่ขอทำสัญญาประกันแสดงบัตรประจำตัวต่อพนักงานสอบสวน   ผู้รับผิดชอบ พิจารณาอนุญาตโดยไม่ชักช้า
-ในกรณีจำเป็นเพื่อทราบเกี่ยวกับสถานะ ระดับ อัตราเงินเดือนหรือ   ภาระผูกพัน อื่นใด อาจให้ผู้ยื่นประกันแสดงหนังสือรับรองจาก
ต้นสังกัดและภาระผูกพันนั้น ภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้   รับอนุญาตให้ประกัน
– กรณีบุคคลใดได้ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองไว้ แต่หลัก   ประกันยังไม่เป็นการ เพียงพอ ให้ใช้บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตาม
ที่กำหนดไว้หรือใช้หลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้