การขออนุญาตต่างๆ

การขออนุญาตต่างๆ

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขออนุญาตต่างๆ จึงได้
จัดทำเอกสารแนะนำดังต่อไปนี้
1. การขออนุญาตแสดงมหรสพชั่วคราว
กรุงเทพมหานคร :

 • ยื่นคำร้องต่อผู้กำกับหรือรองผู้กำกับหัวหน้าสถานีตำรวจท้องที่
  เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

ต่างจังหวัด :

 • ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ นายอำเภอเป็นผู้อนุญาต
 • เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ทางอำเภอจะแจ้งให้ตำรวจท้องที่ทราบ
 • ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่
 • ต้องขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงด้วย (ถ้ามี)
 • เลิกแสดงมหรสพเวลา 24.00 น.

2. การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง

กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการเขต

ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่

แล้วนำคำร้องมายื่นต่อผู้กำกับหรือรองผู้กำกับท้องที่เพื่อพิจารณา

มีความเห็นก่อนแล้วนำกลับไปยังเขตหรืออำเภอเพื่ออนุญาตต่อไป
3. การขออนุญาตจุดดอกไม้เพลิง

กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สถานีตำรวจท้องที่เพื่อเสนอเรื่อง

ตามลำดับชั้นให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้พิจารณาอนุญาต

ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่
4. การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว

กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สถานีตำรวจท้องที่

พร้อมบทประพันธ์ และคำแปลภาษาไทย, รายชื่อผู้แสดง

แผนผังสถานที่และคำยินยอมของเจ้าของสถานที่

ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่

พร้อมบทประพันธ์และคำแปลภาษาไทย, รายชื่อผู้แสดง

แผนผังสถานที่และคำยินยอมของเจ้าของสถานที่ โดย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
5. การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน

กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อแผนกอาวุธปืน

กองทะเบียน กรมตำรวจ

ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่
6. การขออนุญาตพกอาวุธปืนติดตัว

: ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ ทางอำเภอยื่นเรื่องราว

ต่อไปยังจังหวัด ในเขตจังหวัดผู้ว่าราชการเป็นผู้อนุญาต

หากทั่วราชอาณาจักร อธิบดีกรมตำรวจเป็นผู้อนุญาตโดยยื่น

ผ่านกองทะเบียนกรมตำรวจ (เป็นข้าราชการต้องมีคำรับรอง

ความประพฤติและความจำเป็นจากผู้บังคับบัญชาส่วนนอก

นั้น ต้องมีคำรับรองจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน)
7. การขอรับโอนมรดกอาวุธปืน

 • ปฏิบัติเช่นเดียวกับการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน
 • ใบมรณบัตรของผู้ตาย
 • หนังสือพินัยกรรมของผู้ตาย หรือคำสั่งของศาลให้เป็นผู้จัดการมรดก (ถ้ามี)
 • ต้องแจ้งขอรับโอนภายใน 15 วันนับแต่วันรับมรดก

8. การขออนุญาตเล่นการพนันประเภทต่างๆได้แก่การพนันไพ่ต่างๆ,
ชกมวย, วัวลาน, และสะบ้าบ่อน

กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สถานีตำรวจท้องที่

ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่

นายอำเภอเป็นผู้อนุญาต

แผนผังบริเวณบ้านที่เล่นการพนัน
9. การขออนุญาตฆ่าสุกร วัว ควาย

กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการเขต

ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอหรือประธานกรรมการสุขาภิบาล
10. การขออนุญาตตั้งสมาคม

กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ

จากนั้นเรื่องจะส่งต่อไปที่แผนก 5 กองกำกับการ 3 กองบังคับการ

ตำรวจสันติบาล 2 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

(อาคาร 20 ภายในบริเวณกรมตำรวจ)

ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ เรื่องจะส่ง

ต่อไปยังจังหวัด จากนั้นจะส่งไปสภาวัฒธรรมแห่งชาติ

กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้พิจารณา
11. การขออนุญาตทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ ( พาสปอร์ต )

กรุงเทพมหานคร :

ยื่นคำร้องต่อกองหนังสือเดินทางกระทรวงต่างประเทศ

และสาขาย่อยรังสิต โทร 531 – 8441

ต่างจังหวัด :

ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่แล้วจังหวัด ส่งต่อไปยังกระทรวง

การต่างประเทศพิจารณา
12. การขอนุญาตเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง

กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อสถานีตำรวจท้องที่

ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่ออุตสาหกรรมจังหวัด
13. การขออนุญาตขับขี่รถยนตร์และรถจักรยานยนตร์

กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อกรมการขนส่งทางบกของแต่ละเขต

ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อกรมการขนส่งจังหวัด