O25 การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ผลการดำเนินงานตามมาตรการ การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน / One Stop Service