10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส