O19 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ

วันที่ ๘ ม.ค.๒๕๖๗

พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.บ่อวิน ประชุมประจำเดือนข้าราชการตำรวจในสังกัด เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต/ต่อต้านสินบน ในหน่วยงาน และกำชับการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 • ให้นำอุดมคติตำรวจมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
 • ห้ามเรียกรับผลประโยชน์ทุกประเภท
 • ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและการพนันทุกชนิดโดยเด็ดขาด
 • ใช้กริยาสุภาพอ่อนน้อมต่อประชาชน
 • ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด

วันที่ ๑๔ ธ.ค.๒๕๖๖

พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.บ่อวิน ประชุมประจำเดือนข้าราชการตำรวจในสังกัด เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต/ต่อต้านสินบน ในหน่วยงาน และกำชับการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 • ให้นำอุดมคติตำรวจมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
 • ห้ามเรียกรับผลประโยชน์ทุกประเภท
 • ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและการพนันทุกชนิดโดยเด็ดขาด
 • ใช้กริยาสุภาพอ่อนน้อมต่อประชาชน
 • ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด

วันที่ ๗ พ.ย.๒๕๖๖

พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.บ่อวิน ประชุมประจำเดือนข้าราชการตำรวจในสังกัด เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต/ต่อต้านสินบน ในหน่วยงาน และกำชับการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 • ให้นำอุดมคติตำรวจมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
 • ห้ามเรียกรับผลประโยชน์ทุกประเภท
 • ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและการพนันทุกชนิดโดยเด็ดขาด
 • ใช้กริยาสุภาพอ่อนน้อมต่อประชาชน
 • ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด