O13 ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา

ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา ที่สถานีตำรวจได้รับการจัดสรรและใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในรอบ 6 เดือนแรก หรือ 2 ไตรมาส ของปีงบประมาณ พ.ศ.2567