คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ของสถานีตำรวจภูธรบ่อวิน

——————————————————————————————————–

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งาน http://www.bowinpolicestation.com (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “กิจกรรมการประมวลผล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)… (ระบุชื่อหน่วยงานของท่าน)…(ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “…..สพร…..(ระบุชื่อหน่วยงานของท่าน)” หรือ “เรา”) ดำเนินการ ในฐานะ…(โปรดเลือกสถานะ ระหว่าง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)…ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้

…..(วรรคนี้ให้ระบุที่มาที่ไปของกิจกรรมการประมวลผลว่าเกี่ยวกับอะไร ทำงานอย่างไร มีความสำคัญและความจำเป็นอย่างไร) (ตัวอย่างเช่น : สพร. ได้ทำการพัฒนา “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” พอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน สำหรับอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมออนไลน์ภาครัฐผ่านช่องทางเดียวด้วยบัญชีเข้าใช้งานเดียว รองรับการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการขอรับบริการต่าง ๆ ของรัฐ บนมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง พร้อมติดตามสถานะการขอใช้บริการภาครัฐได้อย่างสะดวก เช่น การแสดงข้อมูลบุคคล การตรวจสอบสิทธิ เป็นต้น)…….

ทั้งนี้ เราดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  1.  เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปนี้

❒ ความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา….(ระบุชื่อสัญญา คู่สัญญา – กรณีมีหลายสัญญา ระบุเป็นข้อได้).… [นอกจากนี้ ต้องระบุถึงความจำเป็นของข้อมูลนั้นในการปฏิบัติตามสัญญา หรือความจำเป็นเพื่อการเข้าทำสัญญาที่เจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญา และต้องระบุถึงผลกระทบที่เป็นไปได้จากการที่เจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เช่น สพร. อาจไม่สามารถให้บริการได้หากไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น]

❒ ความจำเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ…..(ระบุเหตุความจำเป็น ความร้ายแรงของเหตุการณ์)…..

❒ ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ได้แก่…..(ระบุแหล่งอ้างอิงกฎหมาย ชื่อ มาตรา คำสั่ง กรณีมีหลายรายการ ให้ระบุให้ครบถ้วน)…..

❒ ความจำเป็นในการดำเนินงานตามภารกิจสาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐที่เราได้รับภายใต้…..(ระบุแหล่งอ้างอิงภารกิจของรัฐ ชื่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ให้อำนาจรัฐแก่องค์กรของท่าน กรณีมีหลายรายการ ให้ระบุให้ครบถ้วน)…..

❒ ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือบุคคลอื่น (ถ้ามี โปรดระบุชื่อบุคคล/นิติบุคคลดังกล่าว) โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ดังนี้ [อธิบายเหตุผล เช่น เพื่อการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ทำการ]

 1. (ข้อนี้ตัดออกหากไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26) เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 ซึ่งเข้าเงื่อนไขที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้…..(เลือกวัตถุประสงค์ที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง ในมาตรา 26 มาใช้ เช่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจำเป็นต้องเก็บข้อมูลคนไข้ผู้หมดสติจากญาติเพื่อการปฐมพยาบาล)……..(กรมควบคุมโรคจำเป็นต้องเก็บข้อมูลอาการผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพื่อปฏิบัติตาม พรบ. โรคติดต่อ ในการดำเนินภารกิจสาธารณะเรื่องการป้องกันอันตรายจากโรคระบาด)……………………………………………
 • วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • ……(ระบุเหตุผลที่ทำให้โครงการ/กิจกรรม/แอปพลิเคชันจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพื่อความจำเป็นในการยืนยันตัวบุคคล เพื่อความจำเป็นในการส่งมอบสินค้าและบริการ เพื่อความจำเป็นในการดำเนินการด้านการเงิน)………….
  • ………….
  • ………….
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้

เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้

 1.  
 2.  
  1. แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้
แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวมรายการข้อมูลส่วนบุคคล
1. เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรงผ่าน..(ให้ระบุวิธีการ หรือช่องทาง เช่น ผ่านการลงทะเบียนแอปพลิเคชัน การกรอกแบบสอบถาม การกรอกใบสมัคร การสัมภาษณ์)………..(เช่น ชื่อ, นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ วิดีโอคลิป รหัสพนักงาน อีเมล เลขบัญชีธนาคาร)………………………………………………………………………………………..
2. เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่าน……..(เช่น Cookie data, IP address, Application Logging, Device ID, Browsing history)……………………
3. เก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น …(ระบุชื่อแหล่งข้อมูล เช่น ชื่อบริษัทรับทำ Survey, เก็บข้อมูลจาก Website เช่น Linkedin, JobsDB จากกรมการปกครอง กรมควบคุมโรค)…..    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้
1. เพื่อ….(เช่น เพื่อการลงทะเบียน เพื่อการยืนยันตัวตน สมัครใช้บริการ)………………….(เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ รูปถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ วิดีโอคลิป รหัสพนักงาน อีเมล เลขบัญชีธนาคาร)………………………………………………………………………………………..
2. เพื่อ….(เช่น เพื่อสำรวจและจัดสรรสวัสดิการภาครัฐให้แก่ผู้พิการ)…เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ รูปถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน สภาพความพิการ
3. เพื่อ….(เช่น เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ)…เช่น ชื่อ-นามสกุล และ รูปถ่าย
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ข้อนี้ให้ลบออกหากไม่มีการเปิดเผยข้อมูล)
  • เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้
   • …ระบุชื่อบุคคล/นิติบุคคลผู้รับข้อมูล….. เพื่อการ …ระบุเหตุผลที่ต้องเปิดเผยข้อมูล…(เช่น เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน หรือ เพื่อการส่งข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น)
   • …ระบุชื่อบุคคล/นิติบุคคลผู้รับข้อมูล….. เพื่อการ …ระบุเหตุผลที่ต้องเปิดเผยข้อมูล…

(หากมีจำนวนบุคคลมากสามารถใช้วิธีทำเป็นเอกสารรายชื่อแยก แล้วแนบ link ได้)

 • เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะ ผ่านช่องทาง…..(ระบุช่องทางที่ท่านเปิดเผย เช่น เว็บไซท์ของสำนักงาน ประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ ประกาศผ่านสื่อ Social Media ประกาศผ่านสื่ออื่น ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์)…..
 • สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท่าน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 •  
  • สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
  •  สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  •  สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ (ให้เลือกกรณีที่สามารถใช้สิทธิได้ตามมาตรา 34 และสอดคล้องกับงานของท่าน)
   • เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
   • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
   • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
   • เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  •  สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เรามีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของเรา)
 • การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ (ลบข้อนี้ออกหากไม่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ)

เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อ…..(ระบุเหตุผลที่ต้องมีการส่งข้อมูลไปต่างประเทศ เช่น เพื่อการส่งข้อมูลที่จำเป็นให้คู่สัญญาที่อยู่ประเทศ(ระบุประเทศ) )……. โดยเราได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

 • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เราจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
  • เราได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้เป็นไปตามรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลประกาศกำหนด
  • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ หรือ เพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
 • ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นระยะเวลา…………(ระบุระยะเวลาเป็นจำนวนวัน เดือน หรือปี, หรือระบุระยะเวลาโดยประมาณ เช่น ไม่เกิน 2 ปี หรือเมื่อได้รับการสั่งการจากผู้มีอำนาจ)………… นับจาก……(ระบุสถานการณ์ เงื่อนไข หรือเหตุการณ์ ที่ใช้ตัดสิน เช่น นับจากวันที่ท่านสิ้นสุดสถานะการเป็นพนักงาน นับจากวันสิ้นสุดสัญญาว่าจ้าง เมื่อท่านออกจากอาคาร เมื่อยกเลิกการใช้บริการ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่สมควร)…..{*** โดยระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปตาม…..(หากมีแหล่งอ้างอิงระยะเวลาการจัดเก็บตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ สิทธิ โปรดระบุแหล่งดังกล่าวให้ชัดเจน)….. ***}

ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวเราจะทำการ

 • ลบ ทำลายเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ
  • ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น การวิเคราะห์ทางสถิติ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หรือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง ตามความเหมาะสมหรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด)

 • การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา

นอกจากนี้ เราได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

 • การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคำร้องขอผ่าน …(ระบุช่องทางติดต่อของท่าน เช่น DGA Contact Center ) ทาง…จดหมายอิเล็กทรอนิกส์…(หรือระบุวิธีการติดต่ออื่น)

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ เราอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้

 1. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

 1. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง…..(ระบุช่องทางแจ้ง เช่น Notification แอปพลิเคชัน เว็บไซท์ อีเมล์หรือช่องทางอื่นใด)….. โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี เราขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจ้ะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา

โดยในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

 1. การติดต่อสอบถาม 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่

 1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
 2. ชื่อ: ……(ระบุชื่อหน่วยงานของท่าน)…..
 3. สถานที่ติดต่อ: ……(ระบุที่อยู่สำหรับติดต่อหน่วยงานของท่าน เช่น เลขที่ xxx อาคารx ชั้น x ถนนx   แขวงx เขตx กรุงเทพมหานคร)
 4. ช่องทางการติดต่อ: ….(ระบุช่องติดต่อ เช่น XXX Contact Center 02-XXX-XXXX อีเมล : contact@xxx.or.th)….
 1. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
 2. ชื่อ: …….(ระบุชื่อ DPO ของหน่วยงานท่าน)……………………
 3. สถานที่ติดต่อ: ……(ระบุที่อยู่สำหรับติดต่อ DPO ของท่าน เช่น เลขที่ xxx อาคารx ชั้น x ถนนx   แขวงx เขตx กรุงเทพมหานคร)
 4. ช่องทางการติดต่อ: ….(ระบุช่องติดต่อ เช่น XXX Privacy Center 02-XXX-XXXX อีเมล : dpo@xxx.or.th)…..